Sự kiện nổi bật

Đảng ủy EVN ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển EVN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thứ hai, 12/7/2021 | 07:40 GMT+7
Ngày 01/4/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 538/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và thực hiện thành công mục tiêu, chỉ tiêu trong Chiến lược, Đảng ủy EVN xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chiến lược(Chương trình số 10-CTr/ĐU, ngày 28/6/2021).

Một số mục tiêu của Chương trình hành động như: phát triển EVN thành Tập đoàn kinh tế mạnh, kinh doanh bền vững, hiệu quả và có lãi; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu Nhà nước đầu tư tại EVN và vốn của EVN đầu tư vào các doanh nghiệp khác; giữ vai trò trung tâm để phát triển Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao; gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh với khoa học, công nghệ, nghiên cứu triển khai, đào tạo; làm nòng cốt để ngành Điện lực Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả; tối đa hoá hiệu quả hoạt động của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

EVN sẽ vận hành hệ thống điện an toàn, tin cậy, hợp lý. Ảnh: Huyền Thương

Tập đoàn sẽ rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản, quy định và các kiến nghị, đề xuất  trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng kế hoạch cụ thể về dài hạn, trung hạn và hằng năm nhằm thúc đẩy, phát triển các dự án nguồn điện, lưới điện trên cơ sở quy hoạch được duyệt, trong đó tập trung xây dựng kế hoạch 5 năm phát triển hệ thống lưới điện và phân phối đảm bảo đồng bộ với phát triển nguồn điện, phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực và lộ trình phát triển thị trường điện theo từng giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030.

Đảm bảo vận hành hệ thống điện và thị trường điện an toàn, tin cậy, hợp lý, đáp ứng các quy định về điều kiện của các cấp độ thị trường điện Việt Nam. Đảm bảo chi phí sản xuất và chi phí mua điện hợp lý, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường điện.

Cải tiến công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, hướng tới cung cấp dịch vụ khách hàng ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, trong đó tăng cường hiện đại hóa, ứng dụng khoa học công nghệ đối với công tác quản lý vận hành và kinh doanh điện, triển khai các biện pháp hiện đại, tiên tiến để tiếp tục giảm thời gian tiếp cận điện năng, giảm thiểu tối đa số lần và số giờ cắt điện trong sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lưới vận hành.

Thúc đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa và đổi mới công nghệ thiết bị điện để phát triển năng lượng cho trước mắt và lâu dài; kết hợp giữa công nghệ mới hiện đại và hoàn thiện cải tiến công nghệ hiện có để nâng cao hiệu suất, tiết kiện năng lượng.

Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn; tích cực hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức khoa học công nghệ và điện lực quốc tế trong lĩnh vực công nghệ nhà máy điện hiệu suất cao, giảm phát thải các nhà máy nhiệt điện, đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường theo quy định của pháp luật.

Tăng cường các hoạt động phát triển nguồn nhân lực, quản lý tri thức; xây dựng, chuẩn hóa các hệ thống chức danh theo vị trí công việc đối với viên chức quản lý, cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ, khung năng lực cho các vị trí; hoàn thiện các chương trình đào tạo cán bộ, đào tạo chuyên gia, công nhân kỹ thuật; chủ động hợp tác với các cơ sở đào tạo để triển khai, nâng cao trình độ, nghiệp vụ và kỹ năng công tác của cán bộ.

Đẩy mạnh thực thi văn hóa doanh nghiệp; xây dựng và phát triển thương hiệu EVN trở thành thương hiệu mạnh; thực hiện tốt công tác truyền thông, quan hệ cộng đồng. Triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế trên tinh thần phát triển bền vững.