Thư viện ảnh

Hình ảnh nhà máy thủy điện Buôn Kuốp

Cập nhật ngày 13-07-2021